Regulamin Parkingu

Regulamin korzystania z parkingu Hotelu Maraton

 

ORGANIZACJA PARKINGU HOTELOWEGO

1. Parking Hotel-Retauracja Maraton, zwany dalej „parkingiem” składa się z miejsc(stanowisk) postojowych usytuowanych przy
ul. Powstańsców Warszawy 13
2. Parking hotelowy jest niestrzeżonym miejscem przechowywania pojazdów należących do Gości Hotelu Maraton ***,
3. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie parkingu i wokół niego
stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych
oraz wykonywania poleceń pracowników Hotelu.
4. Parking objęty jest częściowym monitoringiem
5. Za przerwy w rejestrowaniu spowodowane usterkami technicznymi Hotel nie odpowiada.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU HOTELOWEGO

Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego,
2. Korzystanie z parkingu dla Gości Hotelu Maraton jest bezpłatne w czasie trwania pobytu a dla gości korzystajacyh z gasrtronomi w czasie trwania imprezy.
3. Korzystanie z parkingu przez osoby nie będące Gośćmi Hotelu Maraton jest zgodne z
aktualnym cennikiem.
4. Na stanowisku postojowym może parkować tylko jeden pojazd w obrysie stanowiska. W
przypadku braku widoczności obrysu stanowiska należy parkować w bezpośrednim
sąsiedztwie innych pojazdów,
5. Pojazdy można stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc
zarezerwowanych i oznakowanych jako zarezerwowane w widoczny sposób. 
6. Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz pojazdy dostawcze i autokary może odbyć się
tylko po wcześniejszym powiadomieniu Recepcji Hotelu,
7. Na terenie parkingu zabronione jest :
a) Palenie i używanie otwartego ognia
b) Picie alkoholu
c) Przelewanie paliw, środków żrących, wybuchowych i toksycznych
d) Tankowanie pojazdów
e) Pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem
f) Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami
g) Przebywanie osób nieupoważnionych
h) Pozostawanie w samochodzie zwierząt
i) Naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu
j) Wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju
k) Zanieczyszczanie parkingu
8. Hotel Maraton upoważniony jest do usunięcia pojazdu w przypadku zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia,
9. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu Hotel Maraton jest uprawniony do
odholowania pojazdu na koszt użytkownika
10. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu
akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i
zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWANIA PARKINGU HOTELOWEGO

1. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków i pozostałych warunków
użytkowania parkingu, oraz stosowania się do poleceń pracowników Hotelu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do prowadzenia pojazdu na terenie parkingu z dopuszczalną
prędkością do 10 km/h.
3. Użytkownikowi nie wolno na terenie parkingu hotelowego uruchamiać pojazdu ani poruszać
się nim na terenie parkingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
4. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich
drzwi samochodu oraz okien,
5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego
wnętrza osób niepowołanych,
6. Użytkownik zobowiązany jest do nie pozostawienia w pojeździe przedmiotów nie będących
jego wyposażeniem fabrycznym,
7. Użytkownik zobowiązany jest do nie zaśmiecania parkingu i utrzymania miejsca postojowego
w należytym porządku,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel Maraton nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i
utratę pojazdu powstałe na terenie parkingu hotelowego z winy Użytkownika bądź osób
trzecich albo siły wyższej
2. Hotel Maraton nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za :
a) Rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu
b) Kradzież pojazdu z miejsca postojowego
c) Szkody żywiołowe lub losowe
d) Stłuczki i kolizje
e) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PARKINNGU HOTELOWEGO

1. Użytkownik parkingu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu
2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu hotelowego
osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby towarzyszące, Ponadto ponosi odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu
3. Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie parkingu hotelowego są likwidowane
z OC sprawcy, jeżeli sprawca jest znany,
4. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Hotelowej Recepcji Hotelu o danym zdarzeniu, powstałej szkodzie i odpowiedniego jej potwierdzenia,

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.01.2022r